Vệ sĩ cá nhân

I. Vệ sĩ riêng là gì? Vệ sĩ là những người được tổ chức/cá nhân